Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island

Score: 0 / 10

Director: Yoshikazu Yasuhiko
Starring: Toshio Furukawa, Ken Narita, Tru Furuya, Shunsuke Takeuchi, Hideki Nakanishi
Genre: Animation
Running Time: 109 minutes

Write a Review


Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island movie reviews